021-46076082
بازگشت به لیست مقالات » | شنبه 28 مهر 1397 در ساعت 12 : 0 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

عوامل تاثیر گذار برکیفیت آب

آب بسیاری ازفلزات و ترکیبات را به جز هیدروکربن ها را به آسانی درخود حل میکند.اصولا گاز نیز بین مموکول های آب نگه داشته میشود.ونمک های معدنی به مقادیر مختلف طبق محیط جغرافیایی که آب از آن محیط عبور میکند. درون انواع آب ها یافت میشود.

لازم به ذکر می باشد.همچنین ذرات معلق و میگروارگانیسم ها نیز درآب دیده میشوند. همگی اینگونه عوامل همراه با آلودگی های ایجاد شده از سوی انواع صنایع کشاورزی،انسانی می تواند ازآلاینده می تواندبر روی کمیت کیفیت آب تاثیر مستقیم خسارت های جبران ناپذیری بگذارد. کمیت و کفیت آب درمکان های مختلف وبر اساس غلظت مقادیرمختلف ناشی ازمواد معدنی و آلی و میگزوارگانیزم های متفاوت می باشد. از این رو برای حفظ سلامت ،انسان،دام،گیاه،و محیط زیست نیاز به تصفیه سازی و پاکسازی آب می باشد. مقدار نوع تصفیه آب براساس مقدار آلودگی آب نوع به مصرف رسیدن آب می تواند متفاوت و گوناگون باشد.و میزان اندازه گیری آلودگی آب ممکن است به صورت اشباع و یادرمقدار آلودگی های آب مانند انواع ژل ها و جلبلگ ها آب بیان شود.

شاخص اشباع آب رامی توان مانند شاخص های رطوبت هوا بررسی کرد.در حالت هوای متعادل نسبت فشا هوا به نصب فشار رطوبت اشباع مواد بوده,درون آی اختلاف بین phاشباع شده ناشی از آلودگی و phواقعی آب دانست.

Phاشباع شده،ارزش phآبی است که یا کربنات کلسیم و اشباع رسیده باشد بنابر این شاخص یک معیار برای اشباع آب با کلسیم کربنات است و معیار اندازه گیری یکی از آلودگی ها. به هرکدام کمیتی که تشکیل می دهد می باشد

شاخص منفی یعنی آب اشباع شده از آلودگی است و ماده مزاحم درون آب حالت پرخاشگری دارد، نمی توان با مواد دیگری که درون آب است حل شود.و اشباع شود.شاخص مثبت یعنی اینکه با این کلسیم کربنات اشباع شده ولیکن با آن سازگار است مانند آب اراک و یا قم باریدن به یک شاخص مثبت می توان آب را صاف تر کرد.

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :