021-46076082
بازگشت به لیست مقالات » | شنبه 2 دی 1396 در ساعت 0 : 59 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

آهن یکی ازعناصری است در آب بسیارفراوان است ترکیبات سطحی موجود در آبهای سطحی بیشتر به صورت  فریک می باشد. از این سو درمجاورت با هوا اکسیژن کافی درون آب عناصر ترکیب شده در آهن را به طور کامل اکسید می کند.از سویی ترکیبات موجود در آب چاه معمولا"به صورت فرو می باشد.ودر ترکیب آنها با هوا ترکیبات فرو به فریک تبدیل می شود. در آبی که ترکیبات آهن وجود دارد. رنگ آب  زرد مایل به قهوه ای می شود .وجود آهن در آب باعث مزه نامناسب در آب می شود.استفاده از آبی که وجود ترکیبات آهن در آن بالا است وقتی برای شستشو از این آب استفاده شود باعث ایجاد لکه های رنگی بر روی لباسها میگردد.همچیین وجود این ترکیبات باعث ایجادوتشکیل رسوب وگرفتگی  تجهیزات صنعتی میشود.حضور ترکیبات آهن در آبهای خروجی نشانگر وجود آهن می باشد.حد مجاز آهن موجود در آبها بستگی به نوع استفاده آن آب دارد که وجود آنها در انواع مصارف مختلف گوناگون می باشد.مثلاب حد مجاز وجود ترکیبات آهن برای آبهای شرب 0/3 pp می باشد. و حد مجاز آهن برای آبهای در مصارف صنعتی حدود 0/3 ppتا 0/005تعین شده است. روش های حذف آهن از آبها به طریق مختلف قابل اجرا می باشد.

 

پدیده تبادل یونی رزین های تعویض یونی جامدات نامحلول در آب می باشند که به وسیله تبادل یونی می توان 

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :